Shih Tzu Chihuahua Mix (A.K.A. Shichi) Breed Info & 21 Pictures

Shih Tzu Chihuahua mix is a cross of Shih Tzu and Chihuahua also known as Shi-chi or Chi Tzu. It’s … Continue reading Shih Tzu Chihuahua Mix (A.K.A. Shichi) Breed Info & 21 Pictures